Uzman Görüşü

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN 293. MADDESİNDE DÜZENLENEN UZMAN GÖRÜŞÜ;

Tarafların uyuşmazlığın aydınlanabilmesi, anlaşılabilmesi ve iddia ve savunmaların ispatı içen kendisinin belirlediği özel ve teknik bilirkişiden bir konuda bilgi alması olarak düzenlenmiş olup, uygulamada “Özel Bilirkişi” adı da verilmektedir.

 ‘’Uzman Görüşü’’   bir  delil türüdür

Davada taraf olanların dava konusu olayla ilgili olarak uzmanından “Bilimsel Mütalaa” alabilecekleri hükmü getirilmiştir.

 Davacı veya davalı tarafın mahkeme önünde bilirkişi dışında bir rapor halinde sunduğu iddia ve savunmalarını güçlendirdikleri, ispata çalıştıkları hukuksal bir belgedir.

 

“Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası” hakkındaki Ceza Muhakemesi Kanunu m.67/f.6 uyarınca taraflar bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeler ve standartlar arasında dosyaya sunulan uzman görüşlerinin özel ve teknik bilgi yönünden değerlendirmesi ve raporda tartışılması hususuna değinmektedir.

 Uzman görüşleri (Taraf Bilirkişiliği) Kanunlarda takdiri deliller arasında düzenlenmiştir. Ancak, uzman görüşünün asıl işlevi, mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişinin raporunu hükümden düşürmek ve bu sayede yeni bir rapor alınmasını sağlamaktır. Kaynak: Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı

UZMAN GÖRÜŞÜ NE ZAMAN ALINIR?

Bilirkişi raporuna esas olmak üzere dava açarken veya dava devam ederken

Bilirkişi raporunu desteklemek veya itiraz etmek için bilirkişi raporundan sonra

HANGİ KONULARDA UZMAN GÖRÜŞÜ?

Mal paylaşımı (Boşanma, miras, şirket ortaklığı, ivaz ilaveli paylaşım vb.)

Geçit hakkı talepleri

Üst hakkı tespiti

İntifa hakkı

Kıymet takdirine itiraz

Kısıtlı lehine satış

Tapu iptal ve tescil

El atmanın önlenmesi

Haksız işgal ve ecrimisil

Değer kaybı (İmar uygulaması, hatalı imalat vb.)

Muhdesatın aidiyeti

Şufa (ön alım)

Kat mülkiyetinden kaynaklanan değerleme

Kira bedeli güncelleme ve yeniden belirleme

Şerefiye, özel maliyetler ve işletme hakkı değerleme

Gayrimenkul yatırım maliyetleri ve inşaat ilerleme seviyesi analizi

KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma Bedelini tespiti

Kısmi kamulaştırma

Kamulaştırmasız el atma

İrtifak kamulaştırması

Paylaş:

ilgazlogofinalbuyuk